Indiens luftföroreningar ska minskas med 20-30% innan 2024

Luftföroreningar över sjön Pichola i Udaipur
Att Indien har stora problem med luftföroreningar har nog ingen missat de senaste åren. Nu är det dags att man gör något åt detta och i centrum står NCAP.

Det är inte bara i Delhi där luftföroreningarna är långt över vad som är hälsosamt att vistas i. Mätvärden för de flesta partikelstorlekar är ofta långt över hälsovådliga nivåer i de flesta delar av landet under stora delar av året. Lösningen på problemet förkortas NCAP och betyder National Clean Air Programme.

Tre miljarder rupies budget

För de kommande åren har en budget om tre miljarder rupies öronmärkts för att förbättra luften i 102 städer över landet. Programmet som nu startar har satt 2017 som utgångsår för mätvärden och mål.

Sänka luftföroreningarna med 20-30%

Det första strategiska målet är att minska luftföroreningarna mellan 20 och 30 procent under de första fem åren, räknat från 2017. I slutänden hoppas man att projektet ska leda till nivåer av luftföroreningar som ligger inom ramarna för hälsosam luft, men det målet ligger längre bort. För att nå det första strategiska målet har man öronmärkt den första budget till att utreda.

  1. Inventering av nationella utsläpp
  2. Skapa luftinformationscentras för dataanalys
  3. Källfördelningsstudier i städer som är viktiga för att förstå nationella föroreningshot-spots för att förstå de exakta källorna av luftföroreningarna.
  4. Riktlinjer för luftföroreningar inomhus
  5. Skapa övervakningsstationer på landsbygden

Arbetet redan igång

Alla delstater har blivit tillfrågade att skicka in sina handlingsplaner för sina städer, något som redan börjat ske.
Källfördelningsstudierna har också påbörjats i  sex av Indiens största städer: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Pune och Kanpur. Studierna som påbörjats handlar om förekomsten av partiklar i storleken PM10 och PM2.5

Vikten av luftinformationscentralerna är att visa och bevisa ett avgörande sammanband mellan luftföroreningar och sjukdomar relaterade till dessa. Även om WHO har kopplat samman många sjukdomar till luftföroreningar har den indiska staten inga tillfredsställande bevis för detta då det enbart bevisas via datamodeller och simuleringar i Indien.

En liten budget för ett stort problem

En budget om tre miljarder rupies är inte mycket för att tackla ett så enormt problem. Men pengarna ska som sagt användas mest för att övervaka och analysera samt hitta problem och sammanband. De stora förbättringarna av luften anses ske i andra sektorer så som transport, vägar, skog och förnyelsebara energikällor. Det är här övervakningsstationerna ska komma till nytta för att kunna övervaka luftföroreningar från Elkraftverk, transportsektorn, industri, hushåll och jordbruk för att kunna ta tag i de viktigaste problemen.

Läs mer:
Times of India